Maintenance Supverisor-Hartford, CT-January 8, 2014